Ekiden

Ekiden

Een Ekiden is een Japanse marathon estafette. In vroegere tijden werden in Japan namelijk belangrijke documenten door diverse lopers vliegensvlug van de ene naar de andere plaats gebracht. Eki betekent “plaats” en Den staat voor “bezorgen”. De Ekiden is op deze manier van communicatie gebaseerd. Het pakket documenten wordt gesymboliseerd door een sjerp, de Tasuki.

Een team bestaat uit zes personen. De Oisterwijk Ekiden heeft drie categorieën: mannen, vrouwen en gemengd. Elke loper heeft een afstand af te leggen, dit is 5-10-5-10-5 of 7,195 kilometer. Zo loopt elk team dus de volledige marathonafstand.

De Ekiden is een uniek evenement. De combinatie van individuele loopsport gecombineerd met het teamverband maakt het voor veel mensen aantrekkelijk om mee te doen.

Programma Ekiden Oisterwijk 2018 – zaterdag 16 juni

  • 9:00 uur – terrein open voor alle teams
  • 10:00 uur – start
  • 16:00 uur – verwachte binnenkomst laatste lopers

 

Nieuws

Ekiden Oisterwijk 16 juni 2018

Na een succesvolle eerste editie in 2017 staat op  16 juni aanstaande de tweede editie van de Oisterwijk Ekiden op het programma. Opnieuw is sportpark de Gemullehoeken in Oisterwijk het decor voor dit hardloopevenement waarbij sportiviteit, teamspirit en gezelligheid samengaan. Een Ekiden is een Japanse estafettemarathon waarin teams van 6 lopers afwisselend een 5, 10, 5, 10, …

Foto’s / impressie Ekiden Oisterwijk 2017

Deelnemersfoto uit 2017

Ervaringen uit 2017

Ekiden? Nog nooit van gehoord

Dat was mijn eerste reactie, toen me vorig jaar werd gevraagd mee te doen. Als dat ook jouw reactie is, moet je beslist verder lezen.

Ekiden is een estafette-marathon afkomstig uit Japan waarbij 6 deelnemers de totale afstand afleggen door na elkaar 5 – 10 – 5 – 10 – 5 en 7,2 km te lopen. Er wordt geen stokje doorgegeven, maar een sjerp, de tasuki.

Volgens Wikipedia werden vroeger in Japan belangrijke documenten door estafettelopers bezorgd op de plaats van bestemming, die dan wel 42,195 km verderop moest zijn.

Ik heb meegedaan en heb een erg gezellige en sportieve dag gehad. Fijn gelopen en genoten van de fantastische sfeer, kortom een aanrader.

Hans Nouwens

 

Ekiden …. wat een leuke ervaring?

Het is 27 mei 2017. Ik ben vrijwilliger bij het Intents festival. Daar ontmoet ik Vincent. We draaien samen de kassa recht tegenover de main stage. Ik ken Vincent van gezicht. Voor mij een bekende uit het hardloopwereldje. We raken al snel in gesprek over het hardlopen. Over Taxandria en over de Ekiden, die Vincent aan het organiseren is. Het wordt de eerste keer dat Taxandria de Ekiden organiseert. Of ik misschien ook belangstelling heb om met een team mee te doen.

Het is 8 juli 2017. Het is prachtig weer. Voor mij de eerste kennismaking met de Ekiden én met Taxandria. De finishboog laat zich op grote afstand zien. Het al een gezellige boel. Teams hebben zich in het gras genesteld. Heeft geeft soort camping gevoel. Sportiviteit en gezelligheid gaan hand in hand. Iedereen heeft het zichtbaar naar de zin. De eerste loper is onderweg voor zijn 5 km. De overige 5 lopers uit het team zullen hierna 10 – 5- 10 -5 en 7,195 km lopen. Samen met 6 lopers, in estafettevorm, een marathonafstand overbruggen. Een erg leuke manier om een marathon te lopen!
Het parcours slingert zich door de prachtige bosrijke omgeving in de buurt van het Staalbergven. Start en finish zijn steeds op de baan.
Ik word gegrepen door de gezelligheid en gastvrijheid van Taxandria. Van de vele vrijwilligers die dit loopfeest mogelijk maken.

Het is augustus 2017, we zijn net terug van onze vakantie en meld me aan als nieuw lid van Taxandria. Ik kijk uit naar de komende Ekiden!

Peter Marcelis

Reglement

Reglement

EKIDEN – DEELNAME TEAMS

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement: EKIDEN OISTERWIJK.

b) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d) Organisator: Taxandria Atletiek (Vennelaan 7, 5062 SR, Oisterwijk)

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Deelname

Deelname aan het Evenement geschiedt per team. Een team bestaat uit 6 personen. Bij inschrijving dienen namen van de deelnemers vermeld te worden alsmede ‘teamnaam’.

Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel ‘Ekiden’ is dit 6 jaar.

De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn taak binnen zijn/haar team. Indien deelnemer onverhoopt zelf niet kan deelnemen is het mogelijk de veranderde invulling na het Evenement aan Organisator kenbaar te maken. Indien dit niet kenbaar wordt gemaakt door Deelnemer aan Organisator, zal de naam gebruikt worden waaronder Deelnemer staat ingeschreven en wordt ook derhalve benoemd in de uitslagen. Dit geldt eveneens voor de naam van het team.

De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld ongeacht daadwerkelijke deelname.

Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval
gerestitueerd of vergoed.

De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Met uitzonderlijke omstandigheden wordt bedoeld extreme weersomstandigheden zoals storm, bovenmatige regenval en andere extreme natuurlijke invloeden (overmacht).

Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de

Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies van politie, hulpverleners en medewerkers van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren, direkt en stipt op te volgen.

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Langzamer lopers dienen de snellere lopers ruimte te geven om te passeren.

Men dient de aangegeven aanlooproute te volgen.

Het niet opvolgen van de instructies van de wedstrijdleiding kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Inschrijven

De inschrijving is vanaf nu geopend! Je kunt je inschrijven in drie categorieën: gemengd, mannen en vrouwen. De kosten voor onze Ekiden bedragen € 42,-per team. Via www.inschrijven.nl kun je je inschrijven. Het voorlopige programma op zaterdag 16 juni 2018 vind je hieronder.

Er kan worden ingeschreven tot en met 12 juni 2018.

Programma Ekiden Oisterwijk 2018 – zaterdag 16 juni

  • 9:00 uur – terrein open voor alle teams
  • 10:00 uur – start
  • 16:00 uur – verwachte binnenkomst laatste lopers