Ekiden

Ekiden

Een Ekiden is een Japanse marathon estafette. In vroegere tijden werden in Japan namelijk belangrijke documenten door diverse lopers vliegensvlug van de ene naar de andere plaats gebracht. Eki betekent “plaats” en Den staat voor “bezorgen”. De Ekiden is op deze manier van communicatie gebaseerd. Het pakket documenten wordt gesymboliseerd door een sjerp, de Tasuki.

Een team bestaat uit zes personen. De Oisterwijk Ekiden heeft drie categorieën: mannen, vrouwen en gemengd. Elke loper heeft een afstand af te leggen, dit is 5-10-5-10-5 of 7,195 kilometer. Zo loopt elk team dus de volledige marathonafstand.

Programma Ekiden Oisterwijk 2023 – zaterdag 17 juni

Onderstaande tijden onder voorbehoud:

  • 10:00 uur – terrein open voor alle teams
  • 10:30 uur – Afhalen Startnummers
  • 12:00 uur – start Ekiden
                            (Senioren: dames, heren, gemengd)
  • 16:30 uur – verwachte binnenkomst laatste lopers

De Ekiden is een uniek evenement. De combinatie van individuele loopsport gecombineerd met het teamverband maakt het voor veel mensen aantrekkelijk om mee te doen.

Nieuwsberichten

Trouwe sponsoren

De Ekiden Oisterwijk 2022 is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

EKIDEN OISTERWIJK

Buckler Boots

Hoofdsponsor

Sponsort de Start/Finishboog

Citroen Bertens
Albert Heijn

Sponsor van het fruit dat beschikbaar is na het lopen.

Chocolaterie Albert
Bakkerij Swaanen
Runshop Greg van Hest
Sportmassage Karin Ketelaars

Reglement

EKIDEN (42.195 meter)– DEELNAME TEAMS

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement: EKIDEN OISTERWIJK.

b) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d) Organisator: Taxandria Atletiek (Vennelaan 7, 5062 SR, Oisterwijk)

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Deelname

Deelname aan het Evenement geschiedt per team. Een team bestaat uit 6 personen. Bij inschrijving dienen namen van de deelnemers vermeld te worden alsmede ‘teamnaam’.
Mogelijke team-indelingen:
– 6 mannen
– 6 vrouwen
– gemengd (het team bestaat uit minimaal 2 vrouwen)

Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel ‘Ekiden’ is dit 11 jaar.

De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn taak binnen zijn/haar team. Indien deelnemer onverhoopt zelf niet kan deelnemen is het mogelijk de veranderde invulling na het Evenement aan Organisator kenbaar te maken. Indien dit niet kenbaar wordt gemaakt door Deelnemer aan Organisator, zal de naam gebruikt worden waaronder Deelnemer staat ingeschreven en wordt ook derhalve benoemd in de uitslagen. Dit geldt eveneens voor de naam van het team.

De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld ongeacht daadwerkelijke deelname.

Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Met uitzonderlijke omstandigheden wordt bedoeld extreme weersomstandigheden zoals storm, bovenmatige regenval en andere extreme natuurlijke invloeden (overmacht).

Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies van politie, hulpverleners en medewerkers van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren, direkt en stipt op te volgen.

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Langzamer lopers dienen de snellere lopers ruimte te geven om te passeren.

Men dient de aangegeven aanlooproute te volgen.

Het niet opvolgen van de instructies van de wedstrijdleiding kan diskwalificatie tot gevolg hebben.